Crear el Cens d’artistes de Catalunya

El 15 de desembre 2020, el DOGC ha publicat la Resolució de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya per la qual es crea el Cens d’artistes.

RESOLUCIÓ CLT/3215/2020, de 9 de desembre, per la qual es crea el Cens d’artistes de Catalunya.

La cultura constitueix un bé essencial per al desenvolupament integral de la personalitat individual i col·lectiva. Tanmateix, els professionals que s’hi dediquen es troben sovint en una situació de precarietat perquè les normatives que els afecten no s’acaben d’ajustar a la seva realitat. Malauradament, la crisis ocasionada per la covid-19 no ha fet més que agreujar aquesta situació. Des de fa temps, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts i el Departament de Cultura impulsen l’elaboració de l’Estatut de l’artista, amb la intenció que esdevingui un cos normatiu transversal que, partint del paper essencial de la cultura per a la societat, reculli les singularitats pròpies del sector i dels seus professionals i en millori el règim jurídic vigent. Són molts els àmbits que cal adaptar per prevenir la vulnerabilitat en què actualment els artistes desenvolupen les seves carreres professionals; la majoria d’aquests àmbits són de competència estatal, com l’àmbit laboral i de la Seguretat Social, el fiscal o el de la propietat intel·lectual. L’aprovació del Reial decret llei 26/2018, de 28 de desembre, pel qual s’aproven mesures d’urgència sobre la creació artística i la cinematografia, ha suposat una millora significativa en certs àmbits, però encara queda molt camí per recórrer. Queda molta feina per fer per millorar la condició professional en el món cultural i, per poder-ho aconseguir, cal conèixer amb més exactitud la veritable població dels creadors, artistes i professionals dels oficis connexos amb el món de les arts.
La creació d’un cens de professionals culturals ha estat una reivindicació històrica de diversos sectors culturals.
El 2 de maig del 2012 la Comissió de Cultura i Llengua del Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 585/IX, sobre el projecte de Cens dels professionals adscrits al sector de la creació. L’any 2014 el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), a l’informe IC 5 (2014), sobre 36 propostes per a la millora de la condició professional en el món de la cultura, va qualificar com a prioritària l’elaboració d’un cens de professionals adscrits als diferents sectors culturals (música, arts escèniques, visuals i literàries), per assolir els objectius següents:
– Conèixer la veritable població dels artistes, creadors i professionals dels oficis connexos amb el món de les arts a Catalunya, així com la seva realitat socioeconòmica.
– Poder definir les diferents professions al voltant del món de la cultura.
– Afavorir la representació de la comunitat artística, així com la negociació dels seus interessos.
– Defensar millor la condició laboral, fiscal i contractual dels creadors i creadores, artistes i professionals del món de la cultura.
– Concretar l’impacte de les propostes o polítiques culturals que es puguin implementar a la comunitat artística.
L’objectiu és, doncs, crear un cens de professionals de la cultura de Catalunya que inclogui els artistes professionals, però també els professionals dels oficis connexos amb el món de la cultura i les empreses i entitats dedicades o vinculades a l’activitat cultural. Com que és un objectiu molt ambiciós, s’ha considerat oportú avançar per fases, i la primera és la creació del cens dels artistes.
Per tant, aquest Cens ha de constituir un primer instrument per recollir dades dels artistes professionals del país que permetin, posteriorment, emprendre un treball exhaustiu de diagnosi del sector i d’avaluació de les mancances que pateix, a partir del qual es puguin definir estratègies, directrius i accions concretes que millorin les condicions professionals dels artistes i treballadors de la cultura i les polítiques públiques adreçades al sector. Perquè tingui èxit, la implicació i la col·laboració de les associacions representatives dels diferents sectors culturals seran cabdals. Quant a la definició d’artista, s’ha seguit, essencialment, la Recomanació de la UNESCO del 27 d’octubre de 1980, relativa a la condició de l’artista. S’ha optat pel caràcter electrònic del Cens, per garantir més flexibilització en la gestió.
D’acord amb l’article 12, lletres a) i b), de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

RESOLC:

—1 Crear el Cens d’artistes de Catalunya, que té per objecte identificar el nombre d’artistes que resideixen a Catalunya i hi exerceixen la seva activitat amb caràcter professional en els diversos àmbits del sector cultural, com a eina de treball del Departament de Cultura per poder conèixer la situació real del sector i concretar l’impacte de les polítiques públiques adreçades a la comunitat artística. Així mateix, la informació agregada del Cens ha de servir per fonamentar accions que permetin millorar les condicions professionals dels artistes, definir les diferents professions al voltant del món de la cultura i qualsevol altra mesura que es consideri necessària en interès dels artistes professionals.
—2 Establir que el Cens té caràcter electrònic i que la seva gestió correspon a la Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques del Departament de Cultura.
—3 Determinar els criteris següents per inscriure’s en el Cens d’artistes de Catalunya i gestionar-lo:
3.1 La inscripció en el Cens té caràcter voluntari i no comporta efectes jurídics.
3.2 Poden sol·licitar la inscripció en el Cens les persones físiques que compleixin els requisits següents:
a) Tenir la condició d’artista. Als efectes d’aquest Cens, es considera artista tota persona que crea o que participa per la seva interpretació, realització o execució en la creació o la recreació d’una obra artística, que considera aquesta creació o participació un element essencial de la seva vida, que contribueix així a desenvolupar l’art i la cultura, i que és reconeguda o demana ser reconeguda com a artista, hagi entrat o no en una relació de treball o en una altra forma d’associació.
b) Tenir la residència habitual a Catalunya.
c) Desenvolupar l’activitat artística directament i per compte propi, o mitjançant una societat en la seva condició de soci, comuner, partícip, associat o similar, o com a assalariat en virtut d’un contracte laboral, i amb independència que l’activitat es desenvolupi de manera intermitent, periòdica o no regular, a temps complet o parcial, per temporades o de manera continuada.
d) Tenir una formació artística corresponent amb l’àmbit concret d’activitat artística que l’artista desenvolupi.
e) Tenir una experiència professional mínima d’un any en el sector cultural corresponent. L’experiència professional mínima es considera acreditada sempre que l’artista reuneixi els requisits que estableixi el CoNCA per a cada activitat o manifestació artística, en consonància amb els que fixen les associacions professionals i/o sindicats específics de cada àmbit reconeguts per aquesta entitat.
f) Tenir la voluntat de seguir desenvolupant l’activitat amb caràcter permanent i habitual i haver realitzat un nombre mínim d’hores contractades durant els últims tres anys o, si escau, haver participat en un nombre mínim de manifestacions artístiques durant els últims tres anys, superior a les que el CoNCA estableixi per a cada activitat artística, que es podrà consultar al portal en el moment de fer la inscripció al formulari.
g) Tenir ingressos procedents de l’activitat artística en els percentatges mínims següents: del 15 % dels ingressos totals obtinguts els darrers tres anys, en el cas de creadors i creadores, o del 15 % dels ingressos totals obtinguts el darrer any, en el cas de la resta d’artistes, sempre que en tots dos casos no siguin inferiors al 15 % del salari mínim interprofessional.
3.3 Excepcionalment, a sol·licitud de l’artista o del CoNCA, s’inscriurà en el Cens aquelles persones físiques residents a Catalunya que, tot i que no compleixin algun dels requisits anteriors, gaudeixin d’un reconeixement social indiscutible com a artistes, per la seva trajectòria professional o aportació a la creació artística. En cas que la sol·licitud sigui de l’artista, requerirà informe previ del CoNCA.
3.4 La sol·licitud d’inscripció s’ha de fer mitjançant un formulari disponible a través del portal Tràmits gencat del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), utilitzant els sistemes d’identificació i signatura electrònica que admet la Seu electrònica. També es trobarà accessible al portal Tràmits gencat el formulari “Comunicació de confirmació o modificació de dades”, per tal que els artistes inscrits el puguin emplenar el primer trimestre de cada any, per garantir l’actualització de les dades del Cens.
3.5 La inscripció en el Cens és única per a cada persona artista, sens perjudici que aquesta pugui identificar en la seva fitxa respectiva més d’una activitat artística o especialització professional.
3.6 La persona sol·licitant ha de presentar, mitjançant el formulari de sol·licitud, les declaracions responsables següents:
a) Que la seva residència habitual és a Catalunya.
b) Que la seva activitat artística és per compte propi o per compte de tercers.
c) Que té formació artística a l’àmbit concret d’activitat que l’artista desenvolupi.
d) Que disposa d’almenys un any d’experiència professional en el sector cultural corresponent.
e) Que el nombre mínim d’hores contractades durant els últims tres anys o de manifestacions artístiques durant els últims tres anys, és superior a les que el CoNCA estableix per a cada activitat artística.
f) Que els seus ingressos procedents de l’activitat artística són iguals o superiors al 15 % dels ingressos totals obtinguts els darrers tres anys, en el cas de creadors i creadores, o del 15 % dels ingressos totals obtinguts el darrer any, en el cas de la resta d’artistes, i que no són inferiors al 15 % del salari mínim interprofessional.
g) Que forma part d’una associació professional o similar del seu àmbit artístic.
h) Que es compromet a mantenir actualitzades les dades relatives a la seva inscripció, mitjançant el formulari “Comunicació de confirmació o modificació de dades” que s’esmenta a l’apartat 3.4.
3.7 La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial de qualsevol dada o declaració que consti a la sol·licitud pot comportar la denegació de la inscripció o, si es coneix amb posterioritat a la inclusió en el Cens, la seva exclusió.
—4 Disposar que la Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques ha de publicar periòdicament les dades agregades del Cens per activitats artístiques i especialitats professionals que il·lustrin la situació socioeconòmica dels artistes professionals segons els àmbits culturals respectius.
En cap cas es faran públiques les dades personals dels artistes. En la recollida i els tractaments posteriors de les dades personals dels artistes s’ha de garantir el compliment del que estableixen el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
—5 Publicar aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i als llocs web del Departament de Cultura i del CoNCA.

Barcelona, 9 de desembre de 2020
Àngels Ponsa i Roca
Consellera de Cultura